Zwroty i reklamacje

Odpowiedzialność za wady, gwarancja.

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji, gdy Towar ma wady prawne lub wady fizyczne polegające na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określa druk gwarancji wystawiony przez gwaranta
  i dołączony do zakupionego Towaru.
 3. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub Sprzedającego, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi 24 miesiące, a dla Towarów o przedłużonej gwarancji jej długość podana jest w opisie Towaru na stronach Sprzedającego.
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego,
  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
 4. W przypadku ujawnienia wady Towaru Kupujący ma obowiązek złożenia wniosku reklamacyjnego w formie pisemnej za pośrednictwem poczty
  e-mail na adres serwis@ravak.pl lub pocztą. W przypadku wysłania pisma reklamacyjnego drogą pocztową należy załączyć kopię karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. W przypadku skorzystania z formularza reklamacyjnego dostępnego na www.ravak.pl należy wypełnić wszystkie pola formularza oraz dodatkowo przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres serwis@ravak.pl skan dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej. Brak kompletnej dokumentacji uniemożliwi rozpatrzenie wniosku reklamacyjnego.
 5. Po otrzymaniu prawidłowo złożonego wniosku reklamacyjnego Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail o przebiegu procesu reklamacji.
 6. Jeśli Kupujący odsyła Towar niezgodny z umową ma obowiązek o tym powiadomić Sprzedającego.  W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową reklamowany Towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego należy odesłać na koszt Sprzedającego, zgodnie
  z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827);
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna;
 8. Kupującym może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 9. Sprzedający ma obowiązek ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 10. Kupujący odsyłając Towar niezgodny z umową jest zobowiązany do zabezpieczenia
  Towaru oryginalnym opakowaniem lub innym właściwie zabezpieczającym Towar, który spełnia wymogi transportu Towarów oraz oznaczenia opakowania właściwymi symbolami.
  W przypadku Towarów, których właściwości uniemożliwiają bezpieczny i właściwy transport reklamacja może zostać rozpatrzona w miejscu użytkowania Towaru.
 11. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne wynikające
  z niewłaściwego transportu a zaistniałe przed dostarczeniem Towaru do Sprzedającego;
 12. Sprzedawca oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 13. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru; Gdy Kupujący żąda od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedającego części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru
 14. Wady Towaru objęte odpowiedzialnością gwarancyjną i ujawnione w czasie gwarancji zostaną usunięte w ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia pisemnego zgłoszenia Sprzedającemu. Jednocześnie okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas upływający między dniem zgłoszenia a dniem wykonania naprawy jeżeli wada uniemożliwia korzystanie ze sprzętu.
 15. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, jeżeli nie zawiadomi Sprzedającego o wadzie w ciągu miesiąca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć.
 16. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy
 17. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu opisanego w pkt p.
  Do zachowania terminu wystarczy wysyłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 18. W przypadku pytań dotyczących przebiegu procesu reklamacji skontaktuj się z nami
  e-mailowo lub telefonicznie tel.: +48 22 755 40 32 lub e-mail: serwis@ravak.pl.


Popularne kategorie
Kabiny i brodziki
Kabiny i brodziki
Meble
Meble
Wanny
Wanny
Ceramika
Ceramika
Umywalki
Umywalki
Baterie
Baterie
Koncepty
Koncepty
Dodatki
Dodatki
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl